Slash

Slash
Chain. Slash your foe again.
Damage:442.7036
Range: 130

Skill Chain:

Slice
Slash