Basilisk Venom

Basilisk Venom
10 45
Venom. Your next attack turns your foe to stone.
Basilisk Venom Basilisk Venom(30s):Next attack turns foe to stone. (2 stacks)
Stone Duration:1 seconds
Venom Duration:30 seconds